(416) 642-AFRA(2372) info@afratravel.ir

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام‌کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

آیا از قبل عضو هستید ؟

ورود
(416) 642-AFRA(2372) info@afratravel.ir

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام‌کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

آیا از قبل عضو هستید ؟

ورود

آشنایی با فرهنگ ،جاذبه های توریستی و دانستنیهای جمهوری دومنیکن

پیرامون جمهوری دومینیکن:
جمهوری دومینیکن مقصدی توریستی درکارائیب محسوب میشود.دلیلش ساده است;گسترش نمای بی پایان سواحل شنی سفیدودرختان نخل،طیف وسیعی ازاستراحتگاه تعطیلات رابه میزبانی طلبیده است.این کشوربرای شهرت خود،کیفیت خوب وقیمت مناسب برمبنای ارزشمندی راتوسعه داده است.در۳۲کیلومتری(۲۰مایلی) سواحل ودریای روشن آبی،منطقه ای اطراف پونتاناکانا درسواحل شرقی،باارائه زمینهای گلف،تعطیلات همیشگی وسرگرمی های معمول درآفتاب،محبوبیت ویژه ای یافته است.جمهوری دومینیکن نیمی ازجزیره اسپانیائی راتشکیل میدهدکه درغرب باهائیتی مشترک است.این کشوریکی ازجغرافیایی ترین بخش های متنوع کارائیب است که همه چیزراازجنگل های بارانی گرمسیری ودامنه های کوهستانی گرفته تاروستاهای مانگرونیمه بیابان ها،به نمایش میگذارد. کوهستان دوچرخه سواری،بادکشهای صیدوشنا، مسافران،کوهنوردان وحتی ناظران نهنگهانیزبه خوبی خدمات ارائه میدهند.بااین وجوداگرکم لطفی نکنیم، جمهوری دومینیکن بازندگی بی نظیری آمیخته است;ریتم های شگفت انگیزموسیقی مرنگووباچاتارراباعشق ورزی به رم ومذهب آمیخته میکند،نه به ذکرشوروشوق غیرقابل پیش بینی بازی بیسبال!
این کشورتاریخی کهن دارد.اولین قسمت ازمنطقه ای که کریستف کلمب درسال ۱۴۹۲کشف کرد.بازدیدازسانتودومینگو، پایتخت،هنوزطبیعی ترین وبکرترین نقطه شروع برای بازدیدکنندگان فرهنگی می باشد. درحالیکه شهربطورکلی محرک ومقصدی پرانرژی،پرازفروشگاههای بلندگوداروکلوپ های رقص شبانه است،فورتالیزا، قدیمی ترین قلعه(ساخته شده درسال ۱۵۰۲)وکلیساهای دوران استعمار، همچنان افتخارآمیزاست. درحالیکه جمهوری دومینیکن کشوری بزرگ مطابق بااستانداردهای کارائیب است،نسبتاآسان است که عناصرمختلفی ازمقصدرادریک برنامه سفرترکیب کندو شمامیتوانیدبه خاطرسواحل، موسیقی،حومه یافرهنگ آنجاباشید.

تاریخ،زبان وفرهنگ جمهوری دومینیکن:
تاریخ جمهوری دومینیکن:
کریستف کلمب جزیره اسپانیولا راکشف کردکه درسال۱۴۹۲ازجمهوری کنونی دومینیکن وهائیتی تشکیل شد.وی آن رابه عنوان پایگاه اصلی خودبرای کشف بیشتراین منطقه تاسیس کرد.دوقرن است که اسپانیاروی این جزیره حکومت کرده امااززمانی که تاسیس شهرک های جدیدخودرادرسرزمین اصلی افزایش دادند،دچاراختلال شدند.دزدان دریایی انگلیس تقریبا به اراده خود غارت راکاهش دادنددرحالی که مستعمرات فرانسوی تهدیدات خودرابیشترکردند.سرانجام درسال ۱۶۹۷ اسپانیولای غربی(هائیتی کنونی) تحت کنترل فرانسه درآمدو اسپانیولای شرقی تحت کنترل اسپانیاباقی ماند.تقسیم بندی ای که امروزه هم هنوزوجودداردوباجمهوری دومینیکن وهائیتی آن رابه اشتراک گذاشته است.یک قرن بعد سانتودومینگو(قدیمی ترین شهر آمریکای شمالی)که درسال۱۴۹۶توسط برادر کلمبوس تاسیس شد،به فرانسه تعلق گرفت.پالوهینکادو درسال ۱۸۰۸ باقیمانده جزیره رادرنبردی به دست آوردوسقوط حکومت فرانسه رادر قسمت شرقی جزیره اعلام نمود. مستعمره سال بعدبه اسپانیا بازگشت و درسال۱۸۲۱،خزانه داراستعماری، خوزه نونز دی کسرز،استقلال سانتودومینگورااعلام کرد.این استقلال کوتاه مدت بود.بااین حال درسال ۱۸۲۲،هائیتی هابه مستعمره حمله کردندوبه مدت ۲۲سال آن رابه تصرف خوددرآوردند،تازمانی که در۲۷فوریه ۱۸۴۴،قلمرو سانتودومینگو حاکمیت خودراازدست دادواستقلال جمهوری دومینیکن اعلام شد.پس ازسالهاجنگ داخلی واشغال ایالات متحده،ژنرال رافائل تروژیلو (۱۹۶۱-۱۹۳۰)جمهوری راپس گرفت;دیکتاتوری که به ظلم وستم ومبالغه آمیزی مشهوربود.در نهایت پس ازسالهاحکومت وحشیانه، مخالفانش،تروژیلو رادرسال ۱۹۶۱ ترورکردندوموجب ناآرامی های مدنی شدند.ازآن زمان به بعدکشور رئیس جمهورهای متعددی داشت وهرکدام تلاش میکردنداقتصادخودرابازسازی وتنوع بخشند.امروزه این بخش، خدمات کشاورزی رادربرگرفته است واکنون بزرگترین مشارکت درتولید ناخالص داخلی رادارد.

آیامیدانید:
*دیکتاتور رافائل ترژیلو(۱۹۶۱-۱۸۶۱)به خاطر عشق به لباسهای خوب مشهور بود.اوتقریبا دوهزارلباس وبیش از ده هزار گردنبندداشت.
*سانتودومینگوقدیمی ترین شهردرجهان جدیداست.
*پرچم جمهوری دومینیکن تنهاپرچم جهان است که دارای یک کتاب مقدس می باشد.

–فرهنگ جمهوری دومینیکن;
–دین ومذهب جمهوری دومینیکن:
۹۵%مردم دومینیکن ،کاتولیک رومی هستند.
–کنوانسیون های اجتماعی در جمهوری دومینیکن:
دومینیک ها مردم دوست ومهمان نواز هستندو تاکیدزیادی برارزش خانواده ووفاداری دارند.شایان ذکراست که میزبان،ازخانه خودبیرون آمده،وقت میگذارد،شماراهمراهی میکندتااحساس راحتی کنید.
ظاهراجتماعی اهمیت دارد.لباس روزانه معمولی است وشورت تنهادراستراحتگاه هاواستخرقابل قبول میباشد.برای مردم محلی مهم است که باکت وشلوار کلاسیک باشندتا شرت وتی شرت.دربسیاری ازمناطق، شب هاتمایل به تفریح دارندوبا لباسهای معمولی دررستورانها،هتل ها، وبرای انجام کارهای اجتماعی نمایان می شوند.
–زبان درجمهوری دومینیکن:
اسپانیایی زبان رسمی است گرچه برخی به انگلیسی وفرانسوی هم صحبت میکنند.

–آب وهوا،اقلیم وجغرافیای جمهوری دومینیکن;
–آب وهواواقلیم:
-بهترین زمان برای بازدید:
آب وهوادرجمهوری دومینیکن معمولا گرم بادماودرجه حرارت گرمسیری درتمام طول سال می باشد.البته درمناطق مختلف،متفاوت است.
درسانتودومینگو درجه حرارت درطول سال ثابت است،بطورمیانگین بین ۲۵تا۲۸درجه سانتیگراد (۷۷تا۸۲ درجه فارنهایت)،درحالی که بارش باران به شدت ازماه می تانوامبرفراوان میشود. شهرساحلی پونتاکانا درساحل شرقی، گردشگران اروپایی وامریکایی بسیار زیادی ازدسامبر تامارس دارد که برای فرار ازسرمای نیمکره شمالی به آنجا می آیند.درماه ژانویه میانگین درجه حرارت بالا در پونتاکانا۲۹درجه سانتیگراد(۸۴درجه فارنهایت)است در حالی که میانگین درجه حرارت پایین ۲۱درجه سانتیگراد(۷۰درجه فارنهایت) میباشد.بارندگی ازژوئن تانوامبر بالا است وهمچنین خطرطوفان نیز وجوددارد.آوریل فصل شانه است، یعنی هوای خوب. (۲۷درجه سانتیگراد/۸۱درجه فارنهایت) وجمعیت کمترمیشود.اگرازداخل کوهستان میرویدبهتراست یک ژاکت سبک بپوشیدچون ممکن است درارتفاع هواخیلی سردشود.

–لباس های موردنیاز:
پارچه های سبک وزن مناسب برای درجه حرارت گرمسیری هستند.لباس ضدآب درفصل بارانی ضروری است.
–برقراری تماس درجمهوری دومینیکن:
-تلفن:
کلارو که بطوررسمی به کدتل شناخته شده است،بزرگترین شرکت مخابراتی جمهوری دومینیکن می باشد وشامل ارائه خدمات صوتی محلی،طولانی وبی سیم می باشد.
-تلفن همراه:
قراردادهای رومینگ باتعدادی از شرکتهای تلفن همراه بین المللی وجوددارد.پوشش دربسیاری ازمناطق ساحلی ودراطراف شهرهاخوب است اما درجاهای دیگرپراکنده است.
-اینترنت:
بطورگسترده درهتل ها،کافی نت ها و رستوران ها،شبکه وای فای دردسترس میباشد.
-رسانه ها:
طیف گسترده ای از کانال های تلویزیونی وایستگاه های رادیویی درکشوروجوددارد.آزادی مطبوعاتی تحت نظرقانون است، درنتیجه رسانه ها ودیدگاه های گوناگون سیاسی دارند.هرچندبرخی ازموضوعات مانند کلیسای کاتولیک وارتش بطورکلی اجتناب می شود.روزنامه هابه زبان اسپانیایی هستندو عبارتند از: ال کاریب،هوی،لیستین دیاریو و ال ناسیونال.اخبارزبان انگلیسی بصورت هفتگی منتشرمیشودودربسیاری از هتل ها دردسترس است.
-پست:محموله های پستی هوایی حدود ده روزطول می کشد تابه غرب اروپا برسد. توصیه می شودهمه پست ها رادراداره مرکزی سانتودومینگو پست کنیدتااطمینان حاصل شودکه سریع وایمن تر مدیریت شود.

۱۱موردکه قبل ازسفربه جمهوری دومینیکن بایدبدانید:
–جمهوری دومینیکن خورشیدو سرگرمی راتحکیم میکندواین راهنمایی های مفیدسفربه شماکمک خواهدکردکه بیشترازتعطیلات خوددربهشت کارائیب لذت ببرید.
جمهوری دومینیکن یک مقصدبسیار ویژه گرمسیری برای بازدیدکنندگان است که به دنبال آفتاب،شن وماساژ، تعطیلات مقرون به صرفه ای را برای بازدیدکنندگان رقم میزند.
این کشور جغرافیایی متنوع ازکوههای چشمگیر،دره های حاصلخیز و دشتهای نیمه بیابانی رانشان میدهد، اماجاذبه اصلی و زیبای آن در۱۲۸۶ کیلومتری(۸۰۰مایلی)خط ساحلی است که باماسه های طلایی وآب گرم واردشده است.
۱)فرهنگ بسیاراستقبال میکند.
دومینیک ها افرادی مردم دوست ومهمان نواز هستند.همیشه آماده یک مکالمه پرجنب وجوش یایک مهمانی خوب هستند.دوستی وروابط خانوادگی برای آنهااهمیت داردوبرای خانواده هاودوستان بسیارعادی است تابصورت عمومی درمعرض نمایش قرارگیرند.دومینیک هانیزدوست دارند زندگی راباغذای خوب،موسیقی خوب و رم بزرگ جشن بگیرند.بنابراین آسوده باشیدولذت ببرید.

۲)شمامیتوانیدپزوی دومینیکن رادرکشوردریافت کنید.
پول رایج جمهوری دومینیکن،پزوی دومینیکن میباشدکه شمامیتوانید واردویاصادرکنید.راحت ترین ارز برای شما،گرفتن دلارامریکامیباشدکه میتوانیدپس ازورودبه پزوتغییردهید. به یادداشته باشیدکه هنگام تبدیل دلاربه پزو درهنگام ورود،یک پیوست دریافت خواهیدکرد.زیرامکن است بخواهیدپس ازخروج ازدومینیکن، مجددا پزو را به دلارامریکا تغییردهید.(لطفاتوه داشته باشیدکه تنها۳۰%ازمبلغ میتواند قبل ازورود تبدیل شود).اگرشما درتعطیلات به آنجا میرویدوتبدیل ارزبسته باشد‌، استراحتگاه هاوموسسات دیگر،دلار شماراتبدیل کرده وبه شماپول میپردازند.
برای کسب اطلاعات بیشترمیتوانید (هزینه وخدمات رایگان درجمهوری دومینیکن)رابررسی کنید.
۳)به کارت توریستی نیازی نیست.
اگرشماشهروند آرژانتین،شیلی، اکوادور،اسرائیل،ژاپن،پرو،کره جنوبی واروگوئه هستید،خوش شانسید. ‌شما برای بازدیدازجمهوری دومینیکن نیازی به ویزاومالیات ورودبه توریست ندارید.(قبلا به عنوان یک کارت توریست شناخته میشد).
از آوریل ۲۰۱۸،اگرشماازایالات متحده، انگلستان یاهرکشورعضواتحادیه اروپا باشید،نیازی به ویزاندارید،اماباید مالیات ورود به توریست راپرداخت کنید.هزینه مالیات ورودی گردشگری ۱۰دلاراست که دربلیط شماوجوددارد.
اگرپروازخودراقبل ازآوریل ۲۰۱۸ خریداری کردید،میتوانید هزینه آن راپس ازورود پرداخت کنید.
جمهوری دومینیکن ازشهروندان نودوپنج کشورمختلف برای بازدید بدون ویزا استقبال میکند.(گرچه هنوز۱۰دلارهزینه لازم است).برای دیدن فهرست کامل کشورهاوهمچنین معافیت ها،لطفااز صفحه(درخواست ویزای جمهوری ومجوز ورودوگذرنامه جمهوری دومینیکن)بازدید فرمایید.

۴)مفهوم زمان کمی متفاوت است.
زمان سنجی درجمهوری دومینیکن، آرامش داشتن است وبطورمعمول ۱۵تا۳۰دقیقه بعدازبرنامه ریزی قایل توجیه است.بااین حال بسیاری ازموسسات که به امورگردشگران میپردازند،اهمیت برنامه ریزی سروقت را درک میکنند.همچنین اگرشمابرای کسب وکاربه جمهوری دومینیکن پروازمیکنید،توصیه میشود به موقع به جلسه بروید!
۵)مرنگو روح کشوراست.
دومینیک ها عمیقا علاقه مند و تحت تاثیر موسیقی هستند.مرنگو قلب کشوراست.موسیقی شاددرمیان بومیان جمهوری دومینیکن پرطرفدار است.ریتم آن سرایت کننده است واغلب مردم رادرعرض چنددقیقه به داخل طبقه رقص می برد.باچاتا یک سبک دیگر است که درجمهوری دومینیکن به وجودآمده است. این سبک موسیقی متعلق به آفریقایی ها، اروپایی هاوبومیان تانیو است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد مرنگو این ویدیو راتماشاکنید.
(موسیقی ورقص مرنگو)

۶)طریقه لباس پوشیدن دومینیک ها:
دومینیک ها ازمدروز آگاهی دارندو بسیاری ازآنهاظاهر را به عنوان نشانه ای ازموفقیت میدانند.افرادشاغل هم شیک پوش هستند.مردان اغلب کت وشلوار وخانم هاجوراب شلواری ودامن میپوشند.حتی در روزهای یکشنبه،شمادومینیک هارا باشلوارک یا تی شرت مشاهده نمیکنید.این موضوع رابه خاطربسپارید وبرای شام رسمی باشید.
۷)آب شیر شهری رانخورید.
عموماپس ازمسواک زدن دندان هابا آب تمیز میشوند،اما ازنوشیدن آب شهری اجتناب کنید.آب بطری به طور گسترده ای دردسترس است وبسیاری ازگردشگران حتی ازآن برای مسواک زدن دندانهای خودهم استفاده می کنند.توصیه میشود اگر معده حساسی دارید،ازآب بطری استفاده کنید.اکثرهتل هاچندین بطری آب رایگان برای هراتاق ارائه می دهند و شما همچنین میتوانید آنهارااز فروشگاه های گوشه وکنار(ویا کلمادوس،که به عنوان محلی شناخته شده)خریداری کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر،راهنمای بهداشت جمهوری دومینیکن راببینید.
۸)کهربا یک سوغاتی عالی محسوب می شود.
جمهوری دومینیکن به خاطر کهربا و لاریمار(سنگ های نیمه قیمتی آبی رنگ)مشهوراست.خط ساحلی شمالی این کشورتولید کننده کهرباهای خوب است که اغلب شفاف ودارای فسیلی ازحشرات،برگهایا گلهاهستند.شما میتوانید برای دیدن معادن کهربا به ۲۷مایلی،حدود۴۳کیلومتری تپه های پورتوپلاتا سفرکنیدو کهرباهای خام را خریداری کنید،سپس آنهاراجلا داده وبعد به عنوان جواهرات پردازش کنید.کهربای آبی بانام لاریمار تنهادرجمهوری دومینیکن یافت می شودوهمچنین یک سوغات بزرگ محسوب می شود.
برای سایرایده های خریدوسوغاتی، (خرید درراهنمای جمهوری دومینیکن)راببینید.

۹)امتحان ماماجوآنا می ارزد:
اصل این نوشیدنی گیاهی توسط سرخپوستان بومی تاینو تهیه می شود وگفته شده که کریستف کلمب درسال ۱۴۹۲ وقتی وارد جزیره شد،نوشیدنی های گیاهی رابا الکل مخلوط کرده و ماماجوانا را درست کرد.امروزه این نوشیدنی قدرتمندازگیاهان و درختان خشک شده تهیه شده ومخلوط رم، شراب قرمز وعسل است.مخلوط استاندارد ۵۰%رم،۴۰%شراب قرمزو۱۰%عسل می باشد.
شایعه شده است که لیست بلند بالای مزایای بهداشتی از جمله قدرت جنسی هم داشته باشد.اگر میخواهید دیگر نوشیدنی های محلی را امتحان کنید،از(غذاونوشیدنی های جمهوری دومینیکن)دیدن فرمایید.
۱۰)خانه ای برای بسیاری ازسنگهای قیمتی پنهان:
اکثربازدیدکنندگان روزها رادرساحل جمهوری دومینیکن سپری میکنند،اما اگر بتوانیدازماسه های نرم وآب گرم دل بکنید،این کشورگزینه های فوق العاده دیگری هم دارد.درفهرست برتر زوناکولونیال،در سانتودومینگو،یک میراث جهانی شامل ۱۶بلوک مربع است.ادعامیشود که این منطقه نخستین کلیسای جامع امریکایی، بیمارستان،کاخ،دانشگاه وحتی خیابان های آسفالت شده را دارد. شما میتوانید به یک تور پیاده روی بروید وهمه آثاراصلی راببینید. همچنین میتوانیددوچرخه سواری درداخل کوهستان راانجام دهید.

۱۱)بهترین زمان برای رفتن چه موقعی است؟
جمهوری دومینیکن معمولادرتمام طول سال آب وهوای گرمی دارد. (بین ۲۵تا۲۷درجه سانتی گراد/۷۷تا۸۲درجه فارنهایت).
باتوجه به آب وهوای بارانی درطبیعت گرمسیری،گردشگران امریکایی و اروپایی ازدسامبرتامارس ازپونتاکانا دیدن می کنند.
فصل مرطوب بستگی به مناطق کشور دارد.در امتدادساحل شمالی بارش باران ازنوامبر تاژانویه معمول است.با این حال در سانتودومینگو،فصل مرطوب ازماه می تانوامبر طول می کشد که ماه می مرطوب ترین ماه است.

پیرامون سواحل پورتوپلاتا:
اولین مقصدومحبوب ترین ساحل برای گردشگری درجمهوری دومینیکن پورتوپلاتا است که مملو ازیک ردیف طولانی ازاستراحتگاه های ساحلی مقرون به صرفه ومشهورمی باشدو به عنوان یکی ازبهترین نقاط برای وینسورد وبادبانی درجهان است. این مکان همچنین میتواندبه عنوان یک ورودی معروف به سایرسواحل شمالی ازجمله یک روستای شمالی باهزینه ای مناسب ومغازه هاوغذاهای ارزان قیمت وکاباره وکایت سواری وغواصی باشد.

ساحل دریا:
شایدسایت های جذاب تردیگری وجودداشته باشند.سواحل بژ شن وماسه دراینجاکمی باریک است وآب به عنوان یک سایه رنگ فیروزه ای دربرخی ازنقاط دیگرکارائیب است. بااین حال سواحل اینجا شنی است، با جمعیت بسیار ازمردم محلی وگردشگران بابهره گیری ازموسیقی توسط بلندگو وفروشندگان خدمت رسان وورزشهای آبی وموج سواری وکشتیرانی وغواصی.

فراترازساحل:
پورتوپلاتاواطراف آن به خاطرنقاط تاریخی وفرهنگی موردتوجه قرارگرفته است;ازجمله نمایشگاه اسکله سان فلیپ فورت،مابقی معماری استعماری قرن شانزدهم وقدیمی ترین ساختمان شهر.
درنزدیکی ساحل یک فانوس نشان می باشد.موزه هنرتاینو(آراواک پلازا) بازسازی تاریخ بومیان،پیشینیان کلمبوس وموزه پرزرق وبرق کهرباها را نمایش می دهد وهمچنین۶۱قطعه پشه ای که درپارک ژوراسیک بود.

تفریحات خانوادگی:
بچه هاونوجوانان قدیم ازاینکه هنگام قایقرانی یا وینسورد،دست خودرا درجهت بادبگیرند لذت می برند. اما گشت وگذار گاهی کمی خشن است چراکه تعدادکمی ازافرادبه راحتی ازبین می روند.درپارک ماجراجویی اقیانوس(خلیج کافرسی) وپارک حیوانات دریایی که تنها۵کیلومتر (۳مایل)ازپورتوپلاتافاصله دارد، بچه ها میتوانندنمایش دلفین هایا شیرهای دریایی راتماشاکنند.یک پرنده خشمگین یاکوسه پرستاربا هزاران ماهی گرمسیری رنگارنگ وحتی یک ببربنگال رادرجنگلی شبیه غارببر،غذابدهند.

کاوش وبررسی های بیشتر:
فقط یک ساعت تاجنوب پورتوپلاتا سانتیاگو راه هست تابه یک شهر تصفیه شده ازجمعیت یک میلیون نفری برسید.این شهرهمچنین محل تولدموزیک ملی مرنگووهنوزهم شامل شب زنده داری های بزرگ با باشگاههای شبانه پرازشیک پوشان محلی وبهترین جشن های کارناول کشور میباشد.تورشهرشامل پارک مرکزی،کلیسای جامع پارگو دوآرت و موزه هایی مثل موزه توتون وتنباکو یاموزه توماس فورل یاهنرهای معاصر فولکسور است باماسکهای رنگی کارناوال وبنای یادبود لس هروس که برروی یک تپه دربالای شهرساخته شده ونشان احترام به قهرمانان جنگ وارائه دیدگاه های گسترده ای ازشهر می باشد.

خریدوتفریحات شبانه درجمهوری دومینیکن:
خریددرجمهوری دومینیکن;
سیگاربرگ دست پیچ،رم وجواهرات کهربا به عنوان بهترین خریدازجزیره محسوب می شوند.لاریما،یک سنگ نیمه قیمتی وفیروزه ای رنگ است که فقط درقلب کوههای باهوروکو یافت می شود.دیگرسوغاتی های محبوب شامل حکاکی روی چوب،توری ضخیم،صنایع دستی تاینو،سفال، عروسک های حلزونی،سبد،سنگ آهک وسی دی های سالساومرنگو می باشد.چانه زدن توصیه میشود ودرآنجا رایج بوده ومی پذیرند!

ساعت های خرید:
دوشنبه تاجمعه:۹الی ۱۷
شنبه ها:۹الی ۱۳

تفریحات شبانه درجمهوری دومینیکن:
انتخاب بین دیسکووکازینو تا کافی نت وجشنواره ها متفاوت وسلیقه ای است.هتل هاسنتی ترهستندو موسیقی ورقص لاتین دارند.رقص ژانر مبتنی برباچاتا اجتناب ناپذیراست. ژانر بیس گیتار و سالسا درسراسر کشور بسیار محبوب است.بلوار آبریز طولانی مالکن سانتودومینگو به عنوان مکانی برای تفریح شبانه شناخته شده است.پونتاکانا یک مقصد توریستی محبوب برای مهمانی های خوب است وبعضی آن رابه عنوان محل تفریح شبانه درکارائیب می شناسند.

غذاونوشیدنی درجمهوری دومینیکن:
پخت وپز بومی درجمهوری دومینیکن ترکیبی تحت تاثیر اسپانیاو آفریقا باتولیدات محلی است. ماهی تازه وغذاهای دریایی فراوان است و محبوب ترین گوشت،گوشت مرغ وگاو وخوک می باشد.گوجه فرنگی، کاهو،پاپایا،انبه،میوه،شورومرکبات خوش طعم وخوش مزه هستند.برنج، یوکا و سیب زمینی شیرین،محصولات اصلی میباشند.منوی غذاهای گوشتی رستورانهای دومینیکن منحصربه فرد است.لابانورا یک ظرف غذای ملی است که شامل مرغ یاگوشت گاو است وبا برنج،کاهو، آواکادو،یوچا وسالاد سرو میشود.نهارغذای اصلی روز است.درموردنوشیدنی ها می توان به نیشکر سنتی جزیره اشاره کرد که برای تولید رم خوب استفاده می شود وشامل بلانکو(سفید‌)،دورادو (طلایی)وآنیژوشور می باشد.تکه های میوه که درفروشگاه های خیابانی فروخته می شوند،خوشمزه وبسیار شیرین است.باتیدوس ازمیوه، شیر، شکرویخ خرد شده درست شده است و تونیک فقط برای روزهای گرم مناسب است.

غذاهای خاص:
Asopao de pollo;
مرغ وخورشت وبرنج،یک ظرف غذای دلچسب.
Chicharron de cerdo;
مرغ سرخ شده،یک میان وعده محبوب.
Chimichurris;
غذای خیابانی رایج،ساندویچ باگوشت گاویاگوشت خوک پرشده با سس مایونز،سس گوجه فرنگی،کلم وگوجه فرنگی.
La Bandera;
غذای ملی کشور شامل برنج سفید، لوبیای قرمز،گوشت گاو،سالادوکرفس سرخ شده تردوگوجه فرنگی.
Mofongo;
سبزیجات سبز سرخ شده باچاشنی سیر،روغن زیتون وخرچنگ خوک.
Nino Envuelto;
برنج وگوشتی که درکلم پیچیده شده است.
San cocho;
این غذافقط دررستورانهای خاص سرو میشود.خمیرضخیمی که باگوشت خوک، مرغ وگوشت گاوباسبزیجات مختلف ازجمله یام،یوکاونعناع درست شده است واغلب بابرنج سفیدو آواکادوسرو میشود.

نوشیدنی ها:
قهوه:
قهوه دومینیکابسیارعالی ومقوی میباشدومعمولاسیاه رنگ است.
آبجوملی:
محبوب ترین آبجوبوده واغلب خنک سرو میشود.برندهای دیگر آبجو عبارتندازbohemiaوquisqueya.
مامجوآنا:
یک نوشیدنی گیاهی مقوی که ازدرختان دارای خاصیت درمانی در رم ،شراب قرمزوعسل ساخته شده است.رم برند مشهورورایج شامل bruga وbarcelo است.
رام مشروب منتخب وپایه برای بسیاری ازکوکتل هامیباشد.

دسرها:
Majarete;
ذرت شیرین وپودینگ شیرنارگیل که روی آن دارچین وجوزهندی پاشیده شده است.
Tres leches;
کیک اسفنجی غلیظ شده با شیروخامه زیاد.

چیزهایی که باید بدانید:
ازنوشیدن آب شیراجتناب کنیدو آب میوه های آناناس ونارگیل رابه آرامی مصرف کنیدچراکه آنها ملین هستند.

نکته جالب:
قبۻ هتل ورستوران معمولا شامل ۱۰% شارژسرویس وخدمات است. این هزینه اضافی ممکن است به عنوان قدردانی ازخدمات خوب داده شود.
سن نوشیدن:
۱۸سالگی

حمل ونقل درجمهوری دومینیکن:
هوایی:
شاتل های دومینیکن پروازهای چارتروبرنامه ریزی شده را اجرا میکنند.گروه ساپ نیزپروازهای چارتری راعهده داراست.
جاده:
یک شبکه معقول ازجاده هاازجمله بزرگراه سانچزDR-2به سمت غرب وجودداردکه ازسانتودومینگو به الیاس پینا درهائیتی می رود.بزرگراه ملاDR-‌4سمت غرب از سانتودومینگو به هیگی درجنوب شرقی وبزرگراه اتوپیستا جان پابلو دارت ‌DR-1 ازشمال وغرب ازسانتودومینگوتا مونته کریستی درحاشیه شمال غربی ازبزرگراه های معروف هستند. اتوویادل است DR-3دوشهراصلی گردشگری(پونتاکاناو سانتودومینگو) رابه هم متصل میکند. سفرحدود ۲ساعت و۳۰دقیقه طول میکشد.
کنارجاده:
کیفیت جاده:
جاده هادرجمهوری دومینیکن برای همه نوع آب وهوایی مناسب نیستند ووسایل نقلیه چهارچرخ برای آب وهوای مرطوب توصیه میشود. ایستگاه های بازرسی درنزدیکی تاسیسات نظامی همه جاهستند، اما هیچ گونه مشکل جدی وجودندارد.( کسانی که درنزدیکی مرزهائیتی ساکنندبیشترحساس هستند). درب هاو پنجره هاراهمیشه قفل نگه دارید. رانندگی درشب به دلیل فقدان روشنایی و تابلووعلایم رانندگی ضعیف توصیه نمی شود.
کرایه واجاره اتومبیل:
چندین شرکت کرایه ماشین درسانتو دومینگووجوددارد.باوجودقانون که میگوید شماباید حداقل ۱۸سال سن داشته باشید،بسیاری از شرکتهای اجاره اتومبیل معمولا حداقل ۲۱سال سن ودربعضی مواردحداقل ۲۵ سال سن دارند.گذرنامه،گواهی معتبر رانندگی وکارت اعتباری برای اجاره ماشین موردنیازاست.
تاکسی:
به مسافران توصیه میشوداز تاکسی های توریستی یا تاکسی های رادیویی که معتبرنداستفاده کنید. ازگرفتن تاکسی های ناشناس اجتناب کنید.
دوچرخه:
شرکت های اجاره دوچرخه در جمهوری دومینیکن وجوددارد.
واگن راه آهن:
تعدادی ازشرکتهای اتوبوس خصوصی متعلق به شرکت مترو واتوبوسرانی بین مقصدهای اصلی وجوددارد. شرکت های محبوب ومعتبرشامل کاریب تور و باس هستند.
آیین نامه:
رانندگان وتمام مسافران ملزم به بستن کمربندهستندواستفاده ازتلفن همراه درحین رانندگی ممنوع میباشد. روشن کردن چراغ هاونورقرمز پس ازتوقف مجازوالزامی است.محدودیت سرعت ‌۱۲۰ کیلومتر(۷۵مایل درساعت) برای بزرگراه،۸۰کیلومتر(۵۰مایل در ساعت)برای جاده اصلی و۲۵کیلومتر (۴۰مایل درساعت)برای شهرهای کوچک وروستاها است.
مستندات ومدارک:
گواهینامه رانندگی معتبر،اسنادگذرنامه واسناداجاره ای ازجمله بیمه بایددر هرزمان همراه شماباشد.
نکات جاده ای:
درصورت رانندگی درمناطق روستایی بیشتراحتیاط کنید زیرابعضی جاده ها دارای بوته هستند.باتوجه به اینکه پمپ بنزین میتوانددورباشد،اطمینان حاصل کنید که باک بنزین شما پرباشد.اگرتصادف کردیدیا مقصر بودید،آن رابه مقامات گزارش دهید. اگر هیچ صدمه یا آسیبی واردنشده و شما درسانتودومینگوسانتیاگو درلی تیس دل یا درنزدیکی ایستگاه پلیس یاهر مکان دیگری بودیداین موضوع رااطلاع دهید.
سفرشهری:
سانتودومینگو سرویس وخدمات اتوبوس ومینی بوس وهزاران تاکسی دارد که به نام کانچوز معروفندوسابقه دیرینه دارند.بعد ازگرفتن وسیله نقلیه ویاراننده،اطمینان حاصل کنید که مسیرومقصدشما درست باشد. تاکسی هتل نیز دردسترس هست. درسانتودومینگو قدیمی،خیابان هاباریک وتنگ هستند،بنابراین توجه داشته باشیدکه رانندگان دومینیکن تمایل به استفاده ازبوق دارندتاترمز!

ریل:
شبکه راه آهن عمدتا برای حمل ونقل استفاده میشود.درسانتودومینگو شهردارای یک سرویس متروی خوب است،باخط متروی شمال به جنوب پلازادیلاکالچراوخط شرق به غرب برای مغازه های اصلی ومناطق کسب وکارو خرید.
گذرگاه های راه آهن:
برای متروی سانتودومینگو میتوانید یک کارت اعتباری یا یک کارت قابل شارژخریداری کنید.
آب:
بین سامانا وسابانا دی لامار سرویس کشتی مسافربری برنامه ریزی شده وجوددارد.

*منبع :
www.worldtravelguide.net
مترجم: سعیده اطهری

ارسال دیدگاه

ویجت متن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.