(416) 642-AFRA(2372) info@afratravel.ir

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام‌کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

آیا از قبل عضو هستید ؟

ورود
(416) 642-AFRA(2372) info@afratravel.ir

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام‌کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

آیا از قبل عضو هستید ؟

ورود

آشنایی با فرهنگ ،جاذبه های توریستی و دانستنیهای کشور کوبا

پیرامون کوبا(cuba):
سواحل آرام وتپه های سرسبز، جنگلهای غنی ازحیات وحش وآبشارهای فوران، دامنه های کوه و شهرهای پرجنب وجوش،همه در سیاست انقلابی شگفت قراردارند. میتوان مدعی شدکه جزیره کوبابه درستی یکی ازمهمترین نقاط قوت سیاره زمین است.بزرگترین وپرجمعیت ترین جزیره درکارائیب (Caribbean)،انقلاب سوسیالیستی کوبادر سال ۱۹۵۹ وتحریم تجاری امریکا،این جزیره رادرزمان،منجمد کرده است.اتومبیلهای قدیمی امریکایی هنوزدرخیابانهای ناپایداراین شهرسرازیرند،درحالیکه اسبهاوچرخها درحومه شهر!
هاوانا پایتخت کوبا،ترکیبی بی نظیراز کهن بودن وعیاشی!این شهر ساختمانهای استعماری زیبای بازسازی شده وخیابانهای تمیزو منظم دارد.تضادهاهمه جانمایان است ولی ریتم سالسای موجوددرهاوانا،رقص های مهارنشده ومهمانی های پرانرژی شهرراگالوانیزه کرده وبرای تجربه شهری جذاب برخلاف سایرشهرها ساخته شده است.سایرشهرهای دیگر کوباتجربه خودرادارند.سانتیاگو دی کوبا(santiago de cuba) یک نقطه ذوب واقعی ازفرهنگ افریقا-کارائیب است.جایی که ساختمانهای پوشش داده شده با ساختمانهای  بزرگ روبروست.ترنیداد(Trinidad) یک عکس فوری از دوران قدیم باخیابانهای سنگ فرش،فضاهای استعماری وحیاطهای جذاب ارائه میدهد.گرچه این شهرها برای بسیاری ازبازدیدکنندگان جذابندولی بزرگترین جذابیت کوبا،سواحل آن است.کریستف کلمب ساحل شنی را “زیباترین سرزمینی که تا بحال دیده ام” توصیف کرده است. (Guardalaraca)

دلیلش این است که ماسه های سفیدورویایی وآب گرم فیروزه ای فوق العاده میباشد.برخی ترجیح میدهندکه به سرزمینهای درون مرزی رفته وبه مراتع سبز بنگرند،قله سنگ آهک ویناس(vinales)، جایی که در آن توتون مشهورکوبا کشت میشود.
همانطورکه کوبا به آرامی روبه غرب بازمیشود،استراحتگاههای مدرن به طور فزاینده ای رایج هستنداما بقیه در حوالی کازا (casa)هستند.این خانواده های خاص یک نگاه واقعی به زندگی روزمره کوبادارندکه درهتل یافت نمیشود.گرچه گردش دراطراف کوبامیتواندچالش برانگیز باشد،آب وهوای معتدل کشور،تاریخ وگذشته فریبنده،سواحل زیبا،چرخش ریتمهای سالساوتجهیزات درهمه جا،درواقع جبرانی عادلانه است.

تاریخ،زبان وفرهنگ کوبا:
تاریخ کوبا:
هنگامی که کلمبوس درسال ۱۴۹۲ به کوبا رسید،اعلام کرد:”زیباترین زمینی که تابحال چشمهای انسان دیده است”.اوباسه گروه بومی روبروشد:
سیبونی(siboney)،
گواناتابی(guanahatabey)،
وتینو(taino).
گرچه عملاهرسه گروه در۵۰سال اخیر ازبین رفته اندامااجدادجمعیت سیبونی وتاینوهمچنان درکوباباقی مانده است.علاوه بربیماری،مهاجران اسپانیایی وفرانسوی که به دلیل نیشکروبعدهابردگان وترتیب نژادی به این جزیره آمدندهم دلیل بهم پیوستن این گروههای مجزای باقیمانده بشری است.دوجنگ مستقل،کوبای قرن نوزدهم راتوصیف میکند.اول،بین سالهای ۱۸۶۸ و ۱۸۷۸  که به بن بست رسید.دوم، زمان جوز مارتی (jose marti)،شاعروانقلابی، الهام بخش شورشیان که درسال ۱۸۹۵ شروع شد وزمانی که پای امریکابه جنگ کشیده شددرسال ۱۸۹۸ به پایان رسید.کوبا به مدت دوسال توسط نیروهای امریکایی اشغال شدو حتی پس ازعقب نشینی ایالات متحده امریکاازلحاظ سیاسی و اقتصادی کنترل درجزیره راحفظ کرد وازیک سری دیکتاتورهای فاسداز جمله Fulgencio Batista حمایت کرد.پس ازاوفیدل کاسترو (Fidel Castro) وارتش شورشی اش روی کارآمدندودولت باتیستارادرسال ۱۹۵۹ تصویب کردندودولت سوسیالیستی تاسیس شد.تمام فعالیتهای تجاری ایالات متحده درسال۱۹۶۰موردسو استفاده قرارگرفت وروابط سیاسی ایالات متحده امریکا متزلزل شدزیرا کوبا،درمقابله بااقتصادامریکاوامور مالی بلوک شده جزیره،روابط خودرا با اتحادجماهیرشوروی تقویت کرد. درسال ۱۹۶۱،سازمان سیا( CIA) سازماندهی گروهی ازشورشیان ضد کاسترو رابرای حمله به جزیره انجام داد.حمله خلیج خوکها(bay of pigs)
یک شکست کامل بود.همه مهاجمان دستگیرویاکشته شدندودرگیری ایالات متحده به سرعت فاش شد. سال بعدموشکهای شوروی قادربه هدف قراردادن درایالات متحده بود که درکوباراه اندازی شده بودوکندی (kennedy)محاصره دریایی علیه این جزیره رادستورداد.پیش ازآنکه کندی وخروشچف(khrushchev)به حل وفصل بپردازند،این درگیری به آستانه جنگ هسته ای افزوده شد.زمانی که بلوک شرق درسال ۱۹۸۹به حالت اولیه رسیده بود،کوبادوره بسیاردشوار اقتصادی راتجربه کرد.امادرهزاره اخیر، ازعرصه های اقتصادی عقب کشیده شدو درسالهای اخیربه چین وایالات متحده نزدیک ترشد.درسال ۲۰۱۶، یک سال پس ازبرقراری روابط سیاسی، باراک اوباما(Barack Obama)،پس ازسقوط درسال۱۹۲۸،برای اولین نشست ریاست جمهوری امریکابه کوباسفرکرد.فیدل کاسترو درسال ۲۰۰۸ به نفع برادرش رائول(Raul)ازعنوان ریاست جمهوری استعفاداد،کسی که در سال ۲۰۱۸کنارکشید.مرگ فیدل درماه نوامبرسال۲۰۱۶،نه روز عزای ملی رادرپی داشت;سیاستمدارانقلابی که از بیش از۶۰۰طرح تروریستی جان سالم بدربرده بودتاطولانی ترین رهبر خاندان سلطنتی قرن بیستم باشد.

آیامیدانید:
*کوباازقرن بیست ویک سهم گردشگری کارائیب راسه رابرابر کرده است؟!
*فروش تجهیزات یارانه ای به شدت تنظیم میشود ،دسترسی کنترل میشود وپیامهای ایمیل به شدت تحت نظراست؟!
*فرهنگ.بخش مهمی اززندگی کوباست ودولت ازطیف وسیعی از سازمانهای هنری ،ازباله ملی وکلاسیک کوبا گرفته تا hip hop رپ کوباپششتیبانی میکند؟!

فرهنگ کوبا:
مذهب ودین درکوبا:
ازلحاظ فنی،اکثریت کاتولیک رومی هستند.هرچنداین درصدبطور چشمگیری کاهش یافته است. انواع ادیان افریقایی کوبایی
(afro-coban)
مثل سانتریا(santeria) وابوکا
(abakua)
هم بطور گسترده ای موردقبول است.

کنوانسیون های اجتماعی درکوبا:
گرچه دست دادن درمراسمات رسمی بیشترمورد قبول است،اما اکثر موقعیتهای دیگریک بوسه درسمت راست گونه هم نوعی احوال پرسی درکوبا محسوب میشود.دست دادن یک شکل عامیانه از تبریک و احوال پرسی است.کوبایی ها به طور کلی یک دیگر را رفیق و همراه 
(companero)
خطاب قرار می دهند،اما بازدید کننده ها از senorیا senora استفاده میکنند.بعضی از کوبایی ها دو نام خانوادگی پس از نام مسیحی خود دارند.نام خانوادگی اول استفاده میشود.در هنگام دیدار از خانه کسی باید حسن نیت خود را نشان داد و اگر برای غذا دعوت میشوید،یک هدیه کوچک بدهید.مردان کوبایی به ندرت شورت را دور از ساحل می پوشند.گردشگران این کار را انجام نمیدهند اما ممکن است یک نگاه متعصبانه از سمت راست یا چپ دریافت کنند.در صورت بازدید از کلیساها،زنان باید پاها و شانه های خود را بپوشانند.زنان کوبایی اغلب تمایل دارند پوشیده باشند.کوبایی ها از قشری پوشیده اند(مخصوصا شب هنگام)و گردشگران اغلب تحت تاثیرند.

آب وهواوجغرافیای کوبا:
بهترین زمان برای بازدید:
آب وهوای کوبادرتمام طول سال گرم وگرمسیری است.بیشترین بارندگی در ماه می تااکتبررخ میدهدو فصل طوفان عمدتا ازژانویه تانوامبربه وقوع میپیوندد.رطوبت بین ۷۵تا۹۵درصدمتغیراست.ماههای سرد از ژانویه تاآوریل است،هنگامی که ریزش باران کم میشود.
لباسهای موردنیاز:
لباسهای سبک وزن برای بیشترین روزهای سال مناسب است.رطوبت بالاباعث میشودپوشیدن لباسهای الیاف مصنوعی روی پوست حساسیت ایجادکند.یک سوئیشرت سبک حتی درطول ماههای گرم تانصب وراه اندازی تهویه مطبوع(برای هوای خیلی سرد)توصیه میشودویک سوئیشرت گرمتریا ژاکت برای دسامبرتامارس توصیه میشود،زمانی که سردی هواباعث افت جیوه تا۱۰ درجه سلسیوس(۵۰درجه فارنهایت) میشود.لباسهای ضدآب سبک درتمام طول سال توصیه میشود.
جغرافیا:
کوبابزرگترین جزیره کارائیب است، حدودا اندازه انگلستان.غربی ترین قسمت گروه بزرگ آنتیل
(Greater Antilles)
حدود۴۵ کیلومتری(۹۰مایلی) درجنوب فلوریداقراردارد.
یک چهارم کشورکاملاکوهستانی است.غرب هاوانا نزدیک سیرا دی لوس ارگانوس
(sierra de los organos)
به سمت ۷۵۰متری (۲/۴۶۱فوتی) حاشیه تپه هادرغرب است.جنوب سیرا(sierra)نزدیک نوارباریک ۲/۳۲۰کیلومترمربع(۸۶۰مایل مربع) است،جایی که بهترین تنباکوی کوبا رشد میکند.
Sierra de escambray و
Montanas de guamohaya
پشت ترنیداد(Trinidad) درمرکز کشوراست که به ۱۱۴۰متری (۳/۷۴۰ فوتی) بندرسانتیاگو(santiago) به کوههای ناهموارسیراماسترا
(Sierra maestra)میرسد.
یک چهارم ازاین جزیره با جنگلهای کوهستانی پوشیده شده ازکاج وچوب ماهون پوشیده شده است.کوبادارای تعدادکمی رودخانه است،به استثنای ریوکاتو(Rio Cauto)درشرق این کشور،۳/۷۳۵کیلومتر(۲/۳۲۱مایل) ساحل وهزاران جزیره دریایی دارد.
جاذبه های کوبا:ب
حمام آفتاب گرفتن درسواحل زیبا:
کوباسواحل زیبایش وخیس شدن وآفتاب گرفتن رابه رخ میکشد،از نمایش del esteنزدیک هاوانا، جایی که درآن مردم محلی وبومی زندگی میکنندگرفته تااستراحتگاههای جذاب جزیره همچون کایوکوکو (cayo coco)،سانتاماریا(santa maria)،ماسه های نرم وآبهای فیروزه ای که فقط ۲۰دقیقه تاهاوانا فاصله داردراپیشنهادمیدهد.درحالیکه شبه جزیره Playa Ancon در نزدیکی ترینیدادو
playa las tumbas
درGuanhacabibes peninsula،
یک زیست سفریونسکو unesco، هردوتصویری کامل هستند.

گردش درحومه کوبا:
-گشت وگذاروقدم زدن درمیان زمینهای خوش منظره نیشکراطراف ترنیدادیاvalle de ingenios یا تپه ها،زمینهای تنباکو و دره های 
Pinar de Rio
درموردRancho la Guabina
هم بزرگسالان میتوانندبازی قدرت دستان خودراباگاوچران و تعلیمات لسو(lasso)امتحان کنند.درهمین حین کودکان ونوجوانان عاشق سواری بااسبهای کوچک که درپارکهای بزرگتر هاواناهمچون 
(Parque Almendares) 
پیشنهادداده میشوند هستند.
-برای دیدن تاریخ برتربه توردی ماناکا ایزانگا
(Tore de Manaca Izanga)
صعودکنید:
ازمنظره فوق العاده زیبای دره قند Millsلذت ببرید.این دره ازسمت تور دی ماناکاایزانگابه یک خانه قدیمی که توسط برده ای درقدیم مراقبت میشدویک رستوران میرسد، درپایین ساختمان هنوز یک زنگ بزرگ ازگذشته به جامانده که درآن زمان اگر برده قصدفرارداشت به صدادرمی آمد.
-نوشیدن لیمونادهاونوشیدنیهایی چون همینگوی(Hemingway) در 
El Floridita:
درمسیر hemigway باپای پیاده در خیمه های موردعلاقه قدم بزنید ویک نوشیدنی(یاسه تا) درال فلوریدیتا و موهیتو در
(La Bodeguita del medio).
ازمجموعه ای در
Hotel Ambos Mundos
بازدیدکنید.جایی که بخشی از “چه کسی زنگهارابه صدادرآورد” نوشته شده است.
(Whom the Bell Tolls)
-بازدیدازکاستیلو دی لارئال فورزا
(Castillo de la Real Fuerza)
درحیک گردش دراطراف کاستیلو از موزه کشتی جدید بازدید کنید. یکی از قدیمی ترین سه قلعه هاوانا که هنوز هم بخاطرتمام عقاید ودلایلی که درجایی اشتباه ساخته شده است، پابرجاست.
-بازدیدازکوهستان وغارها:
مسلماPinar del Rio زیباترین استان کوباست وتمام ویژگیهای برجسته راداراست.کوههای عجیب سنگ آهک پوشیده شده از پوشش گیاهی سرسبز.یک زیبایی هم درزیر آن وجوددارد.غاری لبریز از استالاکتیت ها واستالاگمیت ها و رودخانه زیر زمینی!
-حس نبض موسیقی در سانتیاگو دی کوبا(santiago de cuba):
بهترین رقاصان ونوازندگان کشور درسانتیاگو دی کوبا کارمیکنند.تجربه اجرای باله فولک لوریکو
(Folklorico)
راازدست ندهید.اجرای افریقایی کارائیبی که بسیارچشمگیراست وهمچنین کارناول سالانه شهرکه شامل جشنهای پرهیاهوبالباسهای رنگارنگ ،رقص بادی وموسیقی سنتی است.

De la Revolucion-روح انقلابی خودرادرموزه انقلاب  دریابید:
بازدیدازموزه انقلاب یک زمینه تاریخی ازکوبای مدرن به همراه دارد.بیرون ازGranmaیک کابین کروز برای ۱۲نفرساخته شده است.درسال
۱۹۵۶ هشتادنفرشورشی تبعیدی (هم اهل کاسترو هم اهل چا) به شدت نزدیک به غرق شدن قایق بادبانی پرجمعیت بودند.آنها درپی بازگشت به کوبا بودند.
-درک ترس ووحشت ازخلیج خوکها:
سفری عاطفی به موزه ای در
Playa Giron
برای دیدن صحنه تهاجم خوکهادر خلیج عقب رانی امریکادرسال ۱۹۶۱ داشته باشید.نمایشگر شامل تانک، هواپیما ومواردشخصی ازقربانیان جنگ است.دورازجنگ سرد،آب گرم playa Giron به غواصان دریایی پیشنهادداده میشود،همراه با غارهای پرآب،سد دریایی ومنظره ای عالی!
-میاندرmeandarدرامتدادmaleon:
به ماهیگیران،خانواده هاوزوج ها بپیوندیدودرامتدادmaleon قدم بزنید،سددریایی که هاوانای قدیم رابه لبه غربی vedado متصل میکند.بااین حال خیلی مراقب باشید;
زمانی که آب دریا بالامی آیدودریا طوفانی است موج هاازدیواره سد بالا می آیند وتفریحگاه گاهی اوقات درنتیجه این ترافیک بسته میشود.
-بازدیداز مومیایی درموزه
 Emilio Bacardi:
ازموزه امیلیو درسانتیاگو دی کوبا (شهر قهرمانانه)بازدیدکنید.این موزه شامل مجموعه جذابی به همراه عتیقه فروشی،هنرهای زیبا وموزه مونکادا باراکس است.
(Moncada Barracks)
جایی که فیدل کاسترودرسال ۱۹۵۳ قیامی بی ثمرراآغازکرد.
Castillo El Morro
درحال حاضرموزه دزدان دریایی است.

-بازدیدازتازه هادر
Palacio de los capitanes generales:
به سمت پلازا دی آرماس 
Plaza de Armas
درهاوانای قدیم برویدتانگاهی بیندازیدبه مستعمره بزرگ در پالاسیو، محل سکونت نمایندگان تاجیک اسپانیا.درحال حاضر
Museo de la ciudad
گنجینه ای شامل یک توپ چرمی و یک اتاق باتخت پادشاهی است که برای پادشاه اسپانیاساخته شده است اماهرگز استفاده نشد.
-جشن ومهمانی درهاوانا:
زندگی عالی درناحیه 
Havana’s Vedado 
راتجربه کنید.هتل بین المللی که پذیرای گانگسترهاوستاره های فیلمهاست.بهترین مکان برای نوشیدن موهیتودرمراسم کارناوال 
Malecon
میباشد.برای تست طعم سنتی،یک نوع سردوخنک رادریکی ازپاسیوهای شهرقدیمی امتحان کنید.
-غواصی درجزیره گنج:
فقط درVavadero  سی سایت غواصی وجودداردوبیشترین صخره ها دراطراف Isa de la juventud
الهام بخش جزیره گنج.
جزیره جمعیت کم،زندگی دریایی فراوان وفرصت شکست شیرجه راارائه میدهد.یکی ازبزرگترین صخره های دریایی درcayo cocoمیباشدویک چشم انداز زیردریایی در
Maria la Gorda
-درجستجوی کاراکترهای باراکوا
(Baracoa):
بازدیدازاین گوشه گمشده درزمان کوبا برای متفکران تاریخ وطبیعت ضروری است.رفتن به ساحل عجیب وغریب تنهادردهه۱۹۶۰ باساخت La Farola یکی ازدیدنی ترین جاده های کوبا امکان پذیرشد.باراکوا لد
(Baracoa led) 
به تنهایی یک فانتزی است که افسانه ای رابوجودآورده است.
داستانهای بلندوشخصیتهای رنگارنگ همچنان تاامروز باقی مانده اند.
-پروازی به بهشت cayo largo:
 این جزیره کوچک درساحل جنوبی بطورانحصاری برای گردشگری طراحی شده وبیشترین سواحل بی  نظیر کوبا درآنجاست.تنهاباهواپیمامیتوانید به آنجابروید،فضایی اشتیاق آور، هوایی منحصربفرد،ماسه های خالص سفید ودریایی درخشان!
علاقه مندان به طبیعت لذت خواهند برد،چراکه سواحل دراینجانیزمملواز لاک پشت دریایی ومناطق تودرتوست.

-ازتور Capitolio National
بازدیدکنید:
ازتور capitolio Natinal درمرکز شهرهاوانا که توسط دیکتاتوری به تقلیدازواشنگتن دی سی ساخته شده است،دیدن نمایید. (هرچندجزییات درموردهاوانادقیق تر وساختارها بلندتر است)وآن راتازمان انقلاب، مجلس دست نشانده قراردادوامروزه، آکادمی علوم کوباقرارگرفته است.
-سفرخودراازترنیدادTrinidad
آغازکنید:
تاریخ رادرشهراستعماری ترینیداد احساس کنید.بنا درسال‌۱۵۱۴نهاده شده است،زمانی حدودادراواخرقرن نوزدهم.وامروزه مردم محلی هنوز اسبهارادرخیابان های مخروطی می رانند،خانه های قدیمی رابارنگهای گیاهی وپاستلی نقاشی میکنند.این املاک زیبادرحال حاضرموزه ای درسازمان میراث جهانی یونسکواست.
-ازطریق یک بهشت گرمسیری بروید:
به پیروی ازارتش انقلابی،پیاده به بلندترین قله کوبا،پیکوتورکونیو 
pico Turquino(1972متر)
درمحدوده سیراماسترا 
(sierra maestra)
بروید.دیگرسنگهای قیمتی شامل مناطق سیراژل روسریو
(Sierra jel Rosario)
ازاستان پیناردل پیرو وناحیه vinales   دراطراف باراکائو است. گوانتانامو
Guantanamo
وقله های صلح آمیز بالای مخزن آب 
Embalse Hanananilla 
است.
-بازدیدازمحل استقراریک انقلابی درسانتاکلاراsanta clara:
ازسانتاکلارا انقلابی و بنای تاریخی، موزه ومقبره چاگوارا che guevara
بازدیدکنید.
جسداوتنهاپیکری است که درسال ۱۹۹۷،سی سال پس ازدستگیری واعدامش،ازبولیوی بازگشت. درسال ۱۹۵۹ وی و ۳۰۰شورشی،۳۰۰۰تن ازنیروهای باتیستا رادراین محل شکست دادند وچندین روزبعد، پرواز دیکتاتوری رابدست گرفتند.
-خریدوشب زنده داری درکوبا:
خریددرکوبا:
کسانی که امیدوارنددرکوبا خرید و ولخرجی کننداحتمالاناامید خواهند شد.هنربه وضوح استثنا است.
تعداداندکی فروشگاه لوکس درهاوانای قدیم ودرهتلهای بزرگی همچونhabana libre وجوددارد، اما موجودی کالاهامعمولا ناامیدکننده است.کوباسازنده بهترین سیگارهای جهان است.اقلام واقعی رااز کارخانجاتی مانند
Real fabrica de tabacos partagas 
درهاوانا خریداری کنید که همچنین بسته های سیگارتزئینی 
Casas del habano
رانیز به فروش می رساند.سایررسانه های رسمی هم فروش محصولات معتبررا دارند.سیگارهای فروشندگان خیابانی احتمالا تقلبی است یامورد تائید کارخانه نیست.بازدیدکنندگان میتوانند۲۰سیگارآزادیابالای ۵۰جعبه سیگاررااگردربسته بندی اصلی خود،با تمام مهروموم وهولوگرام سالم و بی عیب باشدصادرکنند.پذیرش بایدنشان دهدکه بیش از۵۰سیگار صادرشده است.برندمحبوب فیدل کاسترو cohiba و چی گوارا محبوب مونت کریستوس است وقبل ازاینکه درتحریم باشد،JFKبا Hupmanns دررقابت ذخیره سازی است.
سانتیاگودوکوبامحلی برای کارخانه خانواده باکاردی بود،اما کلوب هاوانا اکنون معروف ترین رم کوبایی است. بااین حال خبرگان connoisseurs وارادروvaraderoراترجیح میدهند.
تنوع هفت ساله غنی همچون مالت خوب است،درحالیکه مخلوطهای جوان وسبک تربرای کوکتل هااستفاده میشود.
Almacenes san jose’
بازارجدیدصنایع دستی درکنار ساختمان بندری تاریخی 
Avenida del puerto
بعدازکلیسای de paula سانفرانسیسکوافتتاح شده است واز ۱۸۰۰تا۱۰۰۰دوشنبه تاشنبه بازمیشود.
ساعتهای خرید:
۱۲۰۰تا۱۰۰۰یکشنبه
۱۷۰۰تا۱۰۰۰شنبه ودوشنبه
-تفریحات شبانه درکوبا:
هاوانا بخاطر منظره سرگرم کننده بعدازتاریکی شب مشهوراست وتنهانوک قله کوه یخی برای مسافران قابل رویت است.حتی بارهای معمولی نیزمکانی برای کوبای کلاسیک است.
Casas de la musica
گردشگران وبومیان رابطوریکسان جذب می کند،دومین حرکت های رقص سالساانجام میشود.کلوپ شبانه معروف Tropicana
(www.cabaret-tropicana.com)
مراسم شبانه کاباره های فضای بازرا به نمایش میگذاردکه بازگشت به روزهای پیش ازانقلاب رانشان میدهد.کاباره parisien درهتل ملی هم مشابه است وهردوگروه تورها را روز وشب ازساحل تفریحی جذب میکند.تئاتر،اپراوباله درطول سال درهاواناروی صحنه اجرامیشودو صندلی هابسیار ارزان قیمت هستند. سینماهافیلمهای اسپانیایی وفیلمهای هالیوودی رانشان میدهد که فیلمهای هالیوودی همیشه زیرنویس دار هساند وهرگز صداگذاری نمیشوند.سانتیاگو دوکوبا خانه معنوی پسراست،موسیقی که سالسا رابدنیا آوردوسانسهای منظم وزنده در
Casa de la trova
(+53 22623943)
ارائه میشود.درساحل تفریحی کلوبهای شبانه تمایل دارندکه ازآنچه درهاوانا ارائه میشودتقلیدکنندوبادرجات مختلفی از موفقیت پیشرفت چشمگیری داشته اند،امادراستراحتگاههای کوچکتر(که بسیاری ازآنهاهمه جاهستند)بیشتر سرگرمی هابرنامه ریزی شده وفرمولیک هستند.
-غذاونوشیدنی درکوبا:
به طرز شگفت آوری برای یک جزیره ای که ازلحاظ زندگی دریایی غنی است،ماهی وغذاهای دریایی به ندرت منورابالا میبرند.درواقع اکثر غذاهای دریایی صادرمیشوند.غذاهای کوبایی ترکیبی از اسپانیایی وافریقایی کارائیب است که به شدت وابسته به برنج،لوبیا،مرغ وگوشت خوک هستند.بسته به فصل، ورودسبزیجات تازه ممکن است دشوارباشد.به عنوان یک قاعده،هرچه روبه ماهها

ی گرم پیش میرویم، انتخاب بیشتر محدودمیشود. علاوه براین طعم هابخاطرفقدان گیاهان وادویه های موجودمحدودشده اند وبسیاری از بازدیدکنندگان شگفت زده شده اند که کوبایی هااغلب از طعم های تندپرهیزمیکنند،درعوض آماده سازی غذاهابه شدت روی تابه وباسرخ کردن های چرب میباشد.برخی ازبهترین پخت وپزهاکه اغلب یک یادوخرچنگ غیرقانونی است دررستورانهای paladares، کوچک وخصوصی یافت میشوند.
-غذاهای خاص:
Congris:
لوبیای سیاه وبرنج،غذای معروف محلی (moors and christians)
مورچه ها ومسیحیان
Frita:
نسخه محلی همبرگرامریکایی تهیه شده باگوشت گاو و کوریزو که درنان های کوچک کوبایی به همراه پیازوسیب زمینی سرخ شده آماده میشوند.
Pulpeta:
تهیه شده باگوشت گاو وژامبون پرشده باتخم مرغ پخته شده سفت
Pan con timba:
نان باپاستای گایایبا وپنیرخامه ای
Ropavieja:
گوشت گاوبطور آرام درسس گوجه فرنگی پخته میشودتازمانی که آماده شود
Boliche:
یک کباب گوشت گاورست بیف که باسوسیس کوریووتخم مرغ پخته شده پر شده است
Mojo:
سس برای گوشت کبابی و (گوشتهای دیگر)تهیه شده باروغن،سیر،پیاز،پونه ونارنج تلخ وآب لیمو
Picadillo:
مخلوط ریز گوشت گاو،فلفل،پیاز،سیر، زیره،سس گوجه فرنگی و زیتون وهمچنین مخلوط کشمش وسیب زمینی وکاپر
Mojito:
کوکتل پرملات ملی تهیه شده ازرم، آب سودا،نعناع خردشده،آب لیمو ویخ خردشده
Daiquiri:
 کوکتل مخلوط شده از رام ،یخ،شکر، آب لیمو ویک تکه ماراسچینو
Guarapo:
آب نبات،قند
قهوه کوبانو: نوعی قهوه اسپرسو
*نکته جالب:۱۰%انعام طبیعی است.
سن نوشیدن:۱۶سالگی

*منبع :
www.worldtravelguide.net 
مترجم: سعیده اطهری

ارسال دیدگاه

ویجت متن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.