هواپیمایی ایر کانادا

نام هواپیمایی: هواپیمایی ایر کانادا
توضیحات : ایرکانادا خطوط هوایی است که در سال 1937 تأسیس شد

ایر کانادا  حمل و نقل پرچم و بزرگترین شرکت هواپیمایی کانادا با اندازه ناوگان و مسافران حمل می شود. خطوط هوایی که در سال 1937 تأسیس شد، حمل و نقل هوایی و برنامه ریزی شده را برای مسافران و محموله به 207 مقصد در سراسر جهان ارائه می دهد. این یکی از اعضای بنیانگذار اتحاد ستاره است.

بازدید : 262  نفر